Дудайты Герсан бирӕ азты фӕкуыста ирон ӕвзаг ӕмӕ литературӕйы ахуыргӕнӕгӕй, йӕ зӕрдӕмӕ арф айста мадӕлон ӕвзаджы ад ӕмӕ йӕ цӕстуарзонӕй амыдта кӕстӕр фӕлтӕрӕн. Уыдонӕй бирӕтӕ райстой сӕ ахуыргӕнӕджы дӕсныйад, чи та дзы йӕ зӕрдӕмӕ арф айста сфӕлдыстадон куыст ӕмӕ йӕ уацмыстӕй рухс кӕны чиныгкӕсджыты зӕрдӕтæ. Герсанӕн йӕхицӕн дӕр уарзон уыд канд ахуыргӕнӕг-хъомылгӕнӕджы арфӕйаг куыст нӕ, фӕлӕ ма йын ӕхцон у сфӕлдыстадон куыст дӕр. Уымӕ гӕсгӕ йӕ йӕ авналӕнтӕ ӕмӕ курдиат куыд амонынц, афтӕ йӕм хӕссы йӕ хайбавӕрд. Хицӕн ӕмбырдгӕндтӕй йын цы уацмыстӕ рацыд мыхуыры, уыдон сты поэзи, прозӕ, публицистикон уацтӕ, цардуагон аргъӕуттӕ, стӕй ма йӕ райгуырӕн хъӕуы тыххӕй дӕр. Ӕрӕджы та йын рухс федта йӕ цыппӕрӕм чиныг – поэтикон уацмысты къаннӕг чиныг, «Хуры тын», зӕгъгӕ. Ӕмбырдгонды ӕдӕппӕт ис 17 ӕмдзӕвгӕйы ӕмӕ сӕ зары уарзон къуымыл, ирон адӕмы буцдзинад Хетӕгкаты Къостайыл, мадӕлон ӕвзаг ӕмӕ ӕндӕр-тыл. Ӕмдзӕвгӕ «Чысангом»-ы фыссы:

    «Мӕ райгуырӕн бӕстӕ – Чысангом,

     Нӕй мын дӕ фӕрцы фӕцудӕн.

     Дӕ хуры иу фенд сӕурайсом

     Радты рухс амонд мӕ удӕн».

  Чиныгкӕсӕг ма ӕхсызгонӕй базонгӕ уыдзӕн ахӕм уацмыстимӕ, куыд «Дзуапп Къостайӕн», «Къостайы мысгӕйӕ», «Мӕ уарзон зарӕг», «Мӕ уарзон стъалы», «Ныстуан» ӕмӕ ӕндӕртимӕ.

ХУЫБИАТЫ Никъала 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.